Słownik

English Polish Deutsch Czech
A
abrasion resistance  Odporność na ścieranie Abriebfestigkeit odolnost proti opotřebení oděrem 
accelerator  Przyspieszacz Beschleuniger urychlovač 
additive  Dodatek Zusatzstoffe přísada 
adhesion  Adhezja Adhäsion adheze 
adhesion promoter  Aktywator adhezji Haftmittel činidlo pro zvýšení adheze 
ageing  Starzenie Altern stárnutí 
agent  Czynnik Stoff prostředek, činidlo 
agglomerate  Aglomerat Agglomerat shluk, aglomerát 
aggregate  Agregat Aggregat agregát, shluk 
alloy  Stop Legierung slitina 
ambient temperature  Temperatura otocenia Umgebungstemperatur okolní teplota 
amorphous  Amorficzny amorph amorfní, beztvarý 
anisotropic  Anizotropowy anisotrop anizotropní 
anisotropy  Anizotropia Anisotropie anizotropie 
annealing  Piec do wyżarzania Glühen temperování, temperace 
antidegradant  Antydegradant Konservierungsstoffe stabilizátor, prostředek proti stárnutí 
antioxydant  Antyoksydant Antioxidationsmittel antioxidant, prostředek proti oxidaci 
antistatic agent  Czynnik antystatyczny Antistatik přísada proti statickému náboji, antistatická přísada 
apparent powder density  Prawdziwy ciężar nasypowy scheinbare Pulverdichte měrná sypná hmotnost 
area  obszar Bereich plocha 
ash content  Zapopielenie Aschegehalt obsah popela 
atomic weight  waga atomu Atommasse atomová hmotnost 
average molecular weight  Średnia waga molekularna durchschnittliches Molekulargewicht průměrná molární hmotnost 
B
backbone  Sieci szkieletowe Rückgrat hlavní řetězec makromolekuly, páteř 
band heater  Grzałka Heizband topný pás 
bar  Pręt Einheit trámeček (zkušební) 
barrel  Cylinder Zylinder plášť, válec (extruderu) 
bin  Wiązanie Behälter zásobník, silo 
binding agent  Środek wiążący Bindemittel pojivo 
blend  mieszanka Mischung směs 
block  Blok Block blok 
block copolymer  Kopolimer blokowy Blockcopolymer blokový (sledový) kopolymer 
block length  Długość bloku Blocklänge délka bloku 
block molding machine Maszyna do formowania bloków Blockformmaschine blokovka
blowing  Rodmuchowanie blasen vyfukování 
blowing agent  Środek porotwórczy Treibmittel nadouvadlo 
blowing machine  Maszyna do rozdmuchu Blasmaschine vyfukovací stroj 
bonding agent  Spoiwo Bindemittel vazebný (spojovací) prostředek 
bottle cap  Kapsel Flaschenverschluss uzávěr na lahev 
brittle  Kruchy brüchig křehký 
brittle fracture  Przełom kruchy Sprödbruch křehký lom 
brittleness  Kruchość Sprödigkeit křehkost 
brittle temperature  Temperatura Versprödungstemperatur teplota křehnutí 
bubble  Bańka Blase bublina 
burning temperature  Temperatura spalania Brenntemperatur teplota hoření 
C
calander  Walec Kalender kalandr, válcovací stroj 
calendering  Walcowanie kalandrieren válcování, kalandrování 
calibration  Kalibracja " undefined
kalibrace, úprava vytlačovaného profilu  Kalibrierung" undefined undefined
cap  Półka Verschluss uzávěr, čepička, záslepka, víčko, klobouček 
carbon black  Sadza Carbon schwarz saze (plnivo) 
carbon fibre  Włókno węglowe Carbonfaser uhlíkové vlákno 
cast film Folia Folie litá fólie, vytlačovaná plochá fólie 
cast film extrusion  Wytłaczanie folii Folienextrusion vytlačování ploché fólie 
cavitation  Kawitacja Hohlraumbildung kavitace, tvorba dutinek 
cavity  Dziura Hohlraum dutina 
cell  Komórka Zelle dutinka, buňka 
cement  Cement Zement lepidlo, cement 
cementing  Wiązanie zementieren lepení 
cleavage  Łupliwość Spaltung štípání, štěpení 
close packed structure  Zamknięta struktura dicht gepackte Struktur těsně uspořádaná struktura 
closing time  Czas zamykania Schliesszeit uzavírací doba 
coating  Pokrywanie powłoką Beschichtung povlak, povlakování, nanášení 
co-extrusion  CO-ekstruzja Koextrusion koextruze 
compatibility  Kompatybilność Kompatibilität snášenlivost, kompatibilita 
component  Komponent Komponente složka 
composite  Kompozyt zusammengesetzt kompozit 
composite structure  truktura kompozytu zusammengesetzte Struktur kompozitní struktura 
composition  Kompozycja Zusammensetzung složení 
compound  Połączenie Verbindung sloučenina, směs, slitina, kompaundovat, míchat, směšovat 
compression moulding  Kompresja formowania Formpressen lisování 
compressive strength  Siła napręzenia Druckfestigkeit pevnost v tlaku, mez pevnosti v tlaku 
compressive stress  Naprenie ściskające Druckspannung napětí v tlaku 
concentration  Koncentracja Konzentration koncentrace 
constituent  Składnik Bestandteil složka 
cooling  Chłodzenie Kühlung ochlazování 
copolymer  Kopolimer Copolymer kopolymer 
copolymer, block  Kopomiler jodełkowy Block Copolymer kopolymer, sledový (blokový) 
copolymer, grafted  Kopolimer przeszczepiony getropftes Copolymer kopolymer roubovaný 
copolymerisation  Kopolimeryzacja Copolimerisation kopolymerace 
copolymer, random  Kopolimer statystyczny Random Copolymer kopolymer, statistický 
corrosion  Korozja Korrosion koroze 
corrosion resistance  Odporność na korozję Korrosionsbeständigkeit odolnost proti korozi 
coupling agent  Czynnik łączący Haftvermittler vazebný, spojovací prostředek 
crate  Opakowanie Kiste přepravka 
creep  Pełzanie materiału schleichen tečení, kríp 
creep rate  Szybkość pełzania Kriechgeschwindigkeit rychlost tečení 
creep rupture strength  Wytrymałość na pełzanie Zeitstandfestigkeit mez pevnosti při tečení 
crossed polaroids  Prostopadłe polaroidy gekreuzte Polaroids zkřížené polaroidy 
cross linked polymer  Skrzyżowanie sieci polimerów vernetztes Polymer zesíťovaný polymer 
crosslinking  Sieciowanie Vernetzung síťování 
cup  Kielich Tasse kelímek, šálek, pohárek, kalíšek 
cycle time  Czas cyklu Zykluszeit doba cyklu (např. při vstřikování) 
cylinder  Ślimak Zylinder válec, komora 
D
damage  Zniszczenie Schaden poškození 
dart impact test  Test udarności Fallhammerverfahren zkouška na padostroji 
data sheet  Dane techniczne Datenblatt materiálový list 
defect  Wada Defekt vada 
deflashing  Odbłyskiwanie Entgraten odstraňování přetoků 
deformation  Deformacja Verformung deformace (celková) 
degassing  Odgazowanie Entgasung odplynění 
degradation  Degradacja Zerlegung degradace, odbourávání 
degree of crystallinity  Stopień krystaliczności Grad der Kristallinität stupeň krystalinity 
dehumidification  Osuszanie Entfeuchtung vysoušení 
density  Gęstość Dichte hustota 
depolymerization  Depolimeryzacja Depolymerisation depolymerace 
device  Urządzenie Gerät zařízení, přístroj 
die  Ciągadło Matrize tryska, ústí vtoku 
dielectric strength  Wytrzymałość dielektryczna Spannungsfestigkeit elektrická pevnost 
die swell  Pęcznienie wytłoczki Spritzquellung narůstání profilu za hubicí 
dimensional stability  Stabilność wymiarowa Dimensionsstabilität rozměrová stálost 
dispersed phase  Faza rozproszona dispergierte Phase dispergovaná, rozptýlená fáze 
distortion temperature  Dystrubucja temperaturowa Verformungstemperatur tvarová stálost za tepla 
double-screw extruder  Wytłaczarka dwuślimakowa Doppelschneckenextruder dvoušnekový vytlačovací stroj 
drawing  Rysunek Zeichnung dloužení, tažení, orientace 
drawing ratio  Współczynnik Ziehverhältnis dloužicí poměr 
dryer Suszarka Trockner sušárna, sušička, sušidlo, sikativ 
dry-blend  Mieszanka Trockenmischung suchá směs, prášková směs, aglomerát 
drying  Szuszenie trocknen sušení 
ductile  Kruchość dehnbar tažný, tvárný 
ductile fracture  Przełom ciągliwy " undefined
tvárný lom, tažný lom  duktiler Bruch" undefined undefined
ductility  Ciągliwość Duktilität tažnost, schopnost deformovat se 
dynamic modulus of elasticity  Dynamiczny moduł sprężystości dynamischer Elastizitätsmodul dynamický modul pružnosti 
E
ejection  Wypychanie Auswurf vyhazování (výstřiku) 
ejector  Wypychacz Auswerfer vyhazovací zařízení, ejektor 
elasticity  Niesprężystość Elastizität elasticita 
elastomer  Elastomer Elastomer elastomer 
elongation  Wydłużenie Verlängerung protažení 
elongation at break  Wydłużenie przy zerwaniu Bruchdehnung tažnost, protažení při přetržení 
elongation at yield  Wydłużenie przy granicy plastyczności Streckdehnung protažení na mezi kluzu 
embrittlement  Kruchość Versprödung křehnutí, zkřehnutí 
environmental stress cracking resistance (ESCR)  Test sprawdzjacy właściwości tworzyw sztuczne Beständigkeit gegen Spannungskorrosion odolnost proti korozi za napětí 
expandable polystyrene  Polistyren spienialny expandierbares Polystyrol zpěňovatelný polystyren, pěnový polystyren 
expanding  Pęcznienie expandieren lehčení 
extender  Wypełniacz Verlängerung nastavovadlo, nastavovací přísada 
extrudate  Wyrób wytłoczony Extrudat vytlačený (extrudovaný) profil 
extruder  Wytłaczarka Extruder vytlačovací stroj, extrudér 
extrusion  Wytłaczanie Extrusion vytlačování, extruze 
extrusion coating  Wytłaczanie powłoki Extrusionsbeschichtung nanášení vytlačováním, vytlačovací nanášení 
extrusion die  Ustnik wytłaczarki Extrusionsmatrize vytlačovací hubice 
extrusion head  Głowica wytłaczarki Extruderkopf vytlačovací hlava 
F
failure  zniszczenie Fehler selhání, lom 
falling weight  Próba kafarowa Fallgewicht padající závaží 
fatigue of material  Zmęczenie materiału Materialermüdung únava materiálu 
feedback  Informacja zwrotna Rückmeldung zpětná vazba 
fibre  Włókno Faser vlákno (žhavicí, emisní) 
fibre-filled material  Tworzywo wzmocnione włóknem Fasergefülltes Material materiál s vláknitým plnivem 
fibre, glass  Włokno szklane Glassfaser vlákno, skleněné 
fibre reinforced  Wzmocniony włóknem faserverstärkt vyztužený vlákny 
filled polymer  Pełny polimer gefülltes Polymer plněný polymer 
filler  Wypełniacz Füllstoff plnivo 
film  Cieńka powłoka Folie fólie (z plastu či na povrchu), film 
fitting  Łącznik Fitting tvarovka, fitink (spojka potrubí) 
flake  Płat Flocke vločka 
flammability  Palność " undefined
hořlavost  Entflammbarkeit" undefined undefined
flash  Błysk Blinken přetok (výlisku) 
flaw  Wada Mangel strukturní vada 
flexural modulus  Moduł zginania Biegemodul modul v ohybu, ohybový modul 
flexural strength  Wytrzymałość na zginanie Biegefestigkeit mez pevnosti v ohybu 
flow  Przepływ Fluss tok 
flow line, mark  Ocena przepływu Fließspur stopa po toku 
foam  Piana Schaum pěna 
foamed material  Materiał spieniony Schaumstoff pěnová hmota, pěnový materiál 
foamed rubber  Spieniona guma " undefined
pěnová pryž  geschäumter Gummi" undefined undefined
foaming  Spienianie Schäumung lehčení, nadouvání, vypěňování 
food contact  Kontakt z żywnościa Lebensmittelkontakt styk s potravinami 
force  Siła Kraft síla 
fracture  Przełom Bruch lom 
fracture energy  Siła kruchego pękania Bruchenergie lomová energie 
fracture surface  Powierzchnia kruchego pęknięcia Bruchfläche lomová plocha 
fracture toughness  Odporność na kruche pękanie Bruchzähigkeit lomová houževnatost 
freezer film  Folie do zamrażarek Gefrierfolie fólie pro zamražování, do mrazniček 
friction welding  Zgrzewanie tarciowe " undefined
svařování třením  Reibschweißen" undefined undefined
fringed micella  Struktura polimerów Fransenmizelle zřasená micela, roztřepená micela 
G
gas permeability  Gazoprzepuszczalność " undefined
prodyšnost, propustnost pro plyny  Gasdurchlässigkeit" undefined undefined
gate  Wlew Tor ústí vtoku, branka 
general purpose  Generalny powód Allgemeiner Zweck pro všeobecné použití 
glass transition temperature  Temperatura zeszklenia Glasübergangstemperatur teplota skelného přechodu 
glassy polymer  Szklisty polimer glasiges Polymer polymer ve sklovitém stavu, sklovitý polymer 
gloss  Błysk Glanz lesk 
glueing  Klejenie Kleben lepení 
grade  Ocena Typ typ (materiálu), třída jakosti, stupeň kvality 
graft copolymer  Kopolimer szczepiony Tropfcopolymers roubovaný kopolymer 
granulation  Granulacja Granulation granulování, mletí
granulator  Granulator Granulator granulátor, mlýn 
grinding  Mielenie Schleifen mletí, broušení 
grinding mill, grinder  Młynek " undefined
mlýn, drtič  Schneidmühle" undefined undefined
H
hand press  prasa ręczna Handpresse ruční lis 
hardness  twardość Härte tvrdost 
hazards  ryzyka Gefahren rizika 
haze  mgła, opary Dunst zákal 
heat distortion resistance  odporność na odkształcenie cieplne Wärmeformbestandigkeit
heat element  element cieplny Heizelement topné těleso 
heat resistance  odporność termiczna Hitzebeständigkeit odolnost proti teplu, zvýšené teplotě 
heavy duty film  folia o dużej wytrzymałości Schwergutfolie fólie pro vyšší zatížení 
high-frequency heating  ogrzewanie o wysokiej częstotliwości Hochfrequenz-Erwärmung vysokofrekvenční ohřev 
high-frequency welding  spawanie o wysokiej częstotliwości Hochfrequenz-Schweißen svařování vysokofrekvenční 
hole  dziura, otwór Loch díra, otvor 
hollow  wgłębienie, dziurawy Hohlraum dutina, prohlubeň, kotlina 
hollow article, vessel  naczynie Hohlkörper dutý výrobek, dutá nádoba 
homopolymer  homopolimer Homopolymer homopolymer 
hose  wąż Schlauch hadice 
hot gas welding  spawanie gorącym gazem " undefined
svařování horkým plynem  Heißgasschweißen" undefined undefined
hot runner  gorący bieżnik, gorący kanał Heißkanal horký rozváděcí kanál, horký vtok 
hydraulic press  prasa hydrauliczna Hydraulikpresse hydraulický lis 
hydrolysis  hydroliza Hydrolyse hydrolýza 
hygroscopicity  higroskopijność Hygroskopizität navlhavost 
CH
chain  łańcuch Kette řetězec 
chain length  długość łańcucha Kettenlänge délka řetězce 
chemical bond  wiązanie chemiczne chemische Bindung chemická vazba 
chemical resistance  odporność chemiczna chemische Resistenz chemická odolnost 
I
ideal elastic deformation  idealne odprężenie sprężyste ideale elastische Verformung ideálně elastická deformace 
impact strength  siła uderzeniowa " undefined
rázová houževnatost  Schlagfestigkeit" undefined undefined
impurity  zanieczyszczenie Verunreinigung nečistota 
inclusion  wtrącenie Einbeziehung vměstek, inkluze 
indentation  wgniecenie Vertiefung vtisk 
inhibitor  inhibitor Inhibitor inhibitor 
inhomogenity  niejednorodność Inhomogenität nehomogenita, vměstek 
injection force  siła wtrysku " undefined
vstřikovací síla  Einspritzkraft" undefined undefined
injection moulded piece  element formowany wtryskowo " undefined
výstřik, výlisek  Spritzgussteil" undefined undefined
injection moulding  formowanie wtryskowe Spritzguss vstřikování 
injection moulding machine  wtryskarka Spritzgussmaschine vstřikovací stroj 
injection moulding material  materiał do formowania wtryskowego Spritzgussmaterial vstřikovací materiál 
injection temperature  temperatura wtrysku Spritzgusstemperatur teplota vstřikování 
input  wejście Input vstup 
insert  wstawić Einfügen zálisek 
insulating material  materiał izolacyjny " undefined
izolant, izolační materiál  Isoliermaterial" undefined undefined
insulation  izolacja Isolierung izolace 
insulation resistance  odporność izolacyjna Isolationswiderstand izolační odpor 
intrinsic viscosity  lepkość wrodzona intrinsische Viskosität vnitřní viskozita, limitní viskozitní číslo 
K
kneader  zagniatarka Kneter hnětič 
kneading  ugniatanie kneten hnětení 
L
laminate  laminat laminieren laminát, vrstvený materiál 
length  długość Länge délka 
light resistance  odporność na światło " undefined
odolnost proti světlu  Lichtbeständigkeit" undefined undefined
liquid crystals  ciekłe kryształy " undefined
kapalné krystaly  Flüssigkristalle" undefined undefined
load, loading  obciążenie, ładowanie laden zatížení, namáhání, zatěžování 
locking force  siła blokująca Schliesskraft uzavírací síla 
long-term behaviour  zachowanie długo-terminowe Langzeitsverhalten dlouhodobé chování 
loss factor  współczynnik strat Verlustfaktor ztrátový činitel 
loss modulus  moduł strat Verlustmodul ztrátový modul 
lot  partia Serie šarže, násada, série, partie 
lubricant  smar, środek smarujący Schmiermittel mazivo 
M
macromolecule  makromolekuła " undefined
makromolekula  Makromolekül" undefined undefined
magnitude  wielkość, ogrom Größe velikost, hodnota 
machinery  maszyneria Maschine strojní vybavení 
machining  obróbka skrawaniem Bearbeitung obrábění 
mandrel  trzpień, bęben Dorn trn vytlačovací hlavy 
manual operation, drive  obsługa ręczna, napęd Handbetrieb ruční ovládání 
masterbatch  koncentrat, przedmieszka Masterbatch koncentrát, předsměs 
mat  mata Matte rohož, spleť 
matrix, matrices  matryca Matrix matrice, pojivo, kontinuální fáze 
melt  stop schmelzen tavenina 
melt flow index  wskaźnik szybkości płynięcia Schmelzindex index toku taveniny 
melt fracture  turbulencja elastyczna Schmelzbruch lom taveniny 
melting point  temperatura topnienia " undefined
bod tání  Schmelzpunkt" undefined undefined
melting temperature  temperatura topnienia Schmelztemperatur teplota tání 
melt temperature  temperatura topnienia Schmelztemperatur teplota taveniny 
metallizing  metalizowanie " undefined
pokovování  metallisieren" undefined undefined
microhardness  mikrotwardość Mikrohärte mikrotvrdost 
migration  migracja Migration migrace 
miscibility  mieszalność " undefined
mísitelnost  Mischbarkeit" undefined undefined
mixer  mikser Mixer míchací stroj 
mixing  mieszanie mixen míchání 
mixture  mieszanina Mischung směs 
modified resin  modyfikowana żywica modifiziertes Harz modifikovaná pryskyřice 
modifier  modyfikator Modifikator modifikátor 
modulus of elasticity  moduł elastyczności " undefined
modul pružnosti  Elastizitätsmodul" undefined undefined
mold cavity  wnęka, otwór formy Formhohlraum dutina formy 
molding cycle  cykl formowania Formzyklus vstřikovací, lisovací cyklus 
molecular weight  masa cząsteczkowa Molekulargewicht molární hmotnost 
molecular weight distribution  rozkład masy cząsteczkowej Molekulargewichtsverteilung distribuce molárních hmotností 
molecule  cząsteczka Molekül molekula 
monomer  monomer Monomer monomer 
mould  forma Form forma 
mouldability  formowalność, zdolność do formowania Formbarkeit zpracovatelnost 
mould cavity  otwór formy Formhohlraum dutina formy 
mould clamping  zaciskanie formy, obejma Formspannung uzavírání formy 
mould ejection  wyrzut formy Formauswurf vyhození výstřiku 
moulding  formowanie Formteil tváření, vstřikování, lisování, výlisek, výstřik 
moulding cycle  cykl formowania Formzyklus vstřikovací, lisovací cyklus 
moulding force  siła formująca Formkraft lisovací, tvářecí síla 
moulding material  materiał formowany Formmaterial vstřikovací, lisovací materiál, hmota 
moulding time  czas formowania Formzeit doba zpracování, doba vstřikování 
mould making  wyrób formy Formenbau výroba forem 
mould release agent  środek antyadhezyjny do formy Formtrennmittel separační prostředek 
multi-phase  wielo-fazowy mehrphasig vícefázový 
N
non-crystalline polymer  polimer nie-krystaliczny nichtkristallines Polymer nekrystalický polymer 
notch  karb, wycięcie Einkerbung vrub 
notched impact strength  karbowana siła uderzenia Kerbschlagzähigkeit vrubová houževnatost 
notch sensitivity  wrażliwość na działanie karbu Kerbempfindlichkeit vrubová citlivost 
nozzle  dysza Düse tryska, hubice, ústí vtoku, vstřikovací tryska 
nucleating agent, effect  środek nukleujący (spieniający) Nukleierungsmittel, Effekt nukleační činidlo, účinek 
O
olefin  olefiny Olefin olefin 
opaque  matowy undurchsichtig matný, neprůhledný 
open cell foams  piankia otwarto-komórkowa offenzellige Schäume pěny s otevřenými póry 
operator  operator Operator obsluha 
output  wydajność Output výstup 
P
packaging  pakowanie Verpackung obal, balení 
packaging materials  materiały opakowaniowe Verpackungsmaterial obalové materiály 
parison  kształtka Külbel parizon 
particle  cząsteczki Partikel částice 
pellet  granulat Granulat granule 
pelletized product  produkt w postaci granulatu pelletiertes Produkt granulát 
pipe  rura Rohr trubka, roura, potrubí 
plane  płaszczyzna, poziom Fläche plocha 
plastic  tworzywo sztuczne Plastik plast, plastický 
plasticity  plastyczność Plastizität plasticita, tvárnost 
plasticizer  plastyfikator Weichmacher změkčovadlo 
plasticizing  plastyfikacja Plastifizierung plastikace 
plastics  tworzywa sztuczne Kunststoffe plasty 
plastics industry  przemysł tworzyw sztucznych Kunststoffindustrie plastikářský průmysl 
plastomer  plastomer Plastomer plastomer 
polymer  polimer Polymer polymer 
polymer alloy, blend  stop polimerowy, blend Polymerlegierung polymerní slitina, směs 
polymer chain  łańcuch polimerowy Polymerkette polymerní řetězec 
polymer, isotactic  polimer, izotaktyczny isotaktisches Polymer izotaktický polymer 
polymerization  polimeryzacja Polymerisation polymerace 
polymer, stereoregular  polimer, stereoregularny stereoreguläres Polymer stereoregulární polymer 
polymer, syndiotactic  polimer, syndiotaktyczny syndiotaktisches Polymer syndiotaktický polymer 
Pre-expander spieniacz wstępny Vorschäumer Predpeňovačka
preform  forma wstępna Vorform předlisek, preforma 
preheating  grzanie wstępne Vorwärmsystem předehřívání 
press  prasa, tłok Stanze lis 
pressing temperature  temperatura prasowania, tłoczenia Pressentemperatur teplota lisování 
pressure  ciśnienie Druck tlak 
printing  drukowanie drucken potiskování 
procedure procedura Prozedur postup, pochod (technologický) 
process  proces Prozess pochod, proces (chemický, fyzikální) 
processing  przetwarzanie Vearbeitung zpracování 
processing conditions  warunki procesowe Verarbeitungsbedingungen podmínky zpracování, zpracovatelské podmínky 
R
random copolymer  dowolny kopolymer statistisches Copolymer statistický kopolymer 
reaction injection moulding (RIM)  reakcyjne formowanie wtryskowe Reaktionsspritzguss reakční vstřikování 
refraction index  index refrakcji Brechungsindex index lomu 
refrigerator  chłodziarka Kühlschrank stroj chladicí 
regranulated material  regranulat regranuliertes Material regranulovaný materiál, regranulát 
regrinded material  materiał zmielony nachgemahlenes Material drť, drcený odpad 
reinforced plastic  wzmocnione tworzywo sztuczne verstärkter Kunststoff vyztužený plast 
reinforcement  wzmocnienie Verstärkung výztuž, vyztužení 
reinforcing agent  środek wzmacniający Verstärkungsmittel výztuž 
resilience  odporność Widerstandsfähigkeit odrazová pružnost 
resistance  wytrzymałość Resistenz odolnost, odpor 
retarder  opóźniacz Retarder retardér, inhibitor, zpomalovač reakce 
rheology  reologia Rheologie reologie 
rib  żebro Rippe žebro, výztuha 
rod  pręt Stange tyč 
roll  rolka Rolle válec 
rolling  walcowanie rollen válcování 
room temperature  temperatura pokojowa Raumtemperatur pokojová teplota 
rotational moulding  formowanie rotacyjne Rotationsform rotační natavování 
rubber  guma Gummi kaučuk, pryž 
rubber-like state  stan przypominający gumę gummi elastischer Zustand kaučukovitý stav 
runner  bieżnik Angusskanal rozváděcí kanál, vtok, vtokový kanál 
rupture  pęknięcie Unterbrechung přetržení 
S
safety  bezpieczeństwo Sicherheit bezpečnost 
safety data sheet  karta bezpieczeństwa Sicherheitsdatenblatt bezpečnostní list 
sample  próbka Muster vzorek 
sampling  próbkowanie Bemusterung odběr vzorků 
scrap  odpad Schrott odpad 
scratch  zarysowanie Kratzer vryp 
scratch resistance  odporność na zarysowanie Kratzfest odolnost proti poškrábání 
screw  śruba, ślimak Schnecke šnek, šroub, vrtule 
screw extrusion machine  wytłaczarka ślimakowa " undefined
šnekový vytlačovací stroj  Schneckenextrusionsmaschine" undefined undefined
sealing  uszczelnienie Abdichtung svařování, utěsňování 
self-extinguishing  samogasnący " undefined
samozhášivý  selbstverlöschend" undefined undefined
self-ignition temperature  temperatura samozapłonu Selbstentzündungstemperatur teplota samovznícení 
semi-crystalline polymer  polimer półkrystaliczny teilkristallines Polymer semikrystralický, krystalinický polymer 
shape molding machine maszyna formująca Formgiessmaschine tvarovkový lis
shear  ścinanie abschneiden smyk, čepel nůžek 
shear modulus  moduł ścinania Schubmodul modul pružnosti ve smyku, smykový modul 
shear strain  odkształcenie przy ścinaniu Schubverformung smyková deformace, zkos 
shear strength  wytrzymałość na ścinanie Scherfestigkeit mez pevnosti ve smyku 
shear stress  naprężenie ścinające Schubspannung napětí ve smyku, smykové napětí 
sheet  płyta Blatt deska, list (papíru), tabule (materiálu) 
shell-core  rdzeń, korpus Schale-Kern System slupka-jádro (tělesa) 
shoppers  siatka na zakupy Einkaufstaschen odnosné tašky 
shrinkage  obkurcz Schrumpfung smrštění 
shrink film  kurczliwa folia opakowaniowa Schrumpffolie smršťovací fólie 
single-screw extruder  wytłaczarka jedno-ślimakowa Einschneckenextruder jednošnekový vytlačovací stroj 
sintering  spiekanie Sintern spékání 
size  wielkość, rozmiar Größe velikost 
sizing  kalibrowanie Bemessung apretování, úprava povrchu, kalibrování 
skin  skóra Haut povrchová vrstva, slupka 
skin-core  rdzeń skóry Haut-Kern slupka-jádro (tělesa) 
sleeve  rękaw Ärmel rukáv, objímka 
slip agent  środek smarujący Gleitmittel kluzný prostředek 
softening point  punkt mięknienia Erweichungspunkt teplota měknutí 
solid  ciało stałe stabil pevná látka 
solidification  krzepnięcie Erstarrung tuhnutí 
solidification process  proces krzepnięcia Erstarrungsprozess proces tuhnutí 
solubility  rozpuszczalność Löslichkeit rozpustnost 
solution  rozwiązanie Lösung roztok 
solvent resistance  odporność na rozpuszczalniki Lösemittelbeständigkeit odolnost proti rozpouštědlům 
source  źródło Quelle zdroj 
specific heat  ciepłow właściwe spezifische Wärme měrné teplo 
specimen  próbka, wzór Probe zkušební vzorek, mikroskopický preparát 
spot welding  zgrzewanie punktowe Punktwende bodové svařování 
sprue  wlew Anguss vtokový kanálek, vtok 
stabilizer  stabilizator Stabilisator stabilizátor 
static stress  naprężenie statyczne statistische Belastung statické napětí 
stiffness  sztywność Steifheit tuhost 
strain  odkształcenie Belastung deformace (poměrná) 
strain at break  odkształcenie przy złamaniu Bruchdehnung deformace při přetržení 
strain rate  szybkość odkształcenia Dehnngsgeschwindigkeit rychlost deformace, deformační rychlost 
strength  siła Stärke pevnost 
stress  naprężenie Spannung napětí (mechanické) 
stress at break  naprężenie przy złamaniu Bruchspannung napětí při přetržení 
stress cracking  pęknięcie naprężeniowe Spannungsriss koroze pod napětím 
stress cracking resistance  odporność na pęknięcie naprężeniowe Spannungsrissbeständigkeit odolnost proti korozi za napětí 
stress relaxation  naprężenie relaksacyjne Spannungsrelaxation relaxace napětí, uvolnění napětí 
stress-strain curve  krzywa naprężeniowa-odkształceniowa Spannungs-Dehnungs-Kurve křivka napětí-deformace 
stretch film  folia stretch Stretchfolie průtažná fólie 
structure  struktura Struktur struktura, konstrukce 
substitution  wymiana Austausch substituce 
supercooled, supercooling  przechłodzenie Unterkühlung podchlazený, podchlazení 
surface  powierzchnia Oberfläche povrch 
surface layer  warstwa wierzchnia Oberflächenschicht povrchová vrstva 
surface resistance  odporność powierzchniowa Oberflächenwiderstand povrchový izolační odpor 
surface resistivity  rezystywność powierzchniowa Oberflächenwiderstand měrný povrchový odpor, povrchová resistivita 
synthetic resin  żywica syntetyczna Kunstharz syntetická pryskyřice 
T
tearing  rozdzieranie reißend trhání 
tear strength  wytrzymałość na rozdarcie Reißfestigkeit strukturní pevnost 
temperature  temperatura Temperatur teplota 
tensile modulus  moduł rozciągania Zugmodul modul v tahu, tahový modul 
tensile strength  wytrzymałość na rozciąganie Zugfestigkeit pevnost v tahu, mez pevnosti v tahu 
tensile strength at break  wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu Bruchfestigkeit pevnost při přetržení 
tensile strength at yield  wytrzymałość na rozciąganie przy granicy plastyczności Streckgrenze napětí na mezi kluzu, pevnost na mezi kluzu 
tensile stress  naprężenie rozciągające Zugspannung napětí v tahu 
test  test Test zkouška 
test piece  próbka testowa Testmuster zkušební těleso 
test specimen  próbka do badań Prüfkörper zkušební těleso 
thermal analysis  analiza termiczna Thermoanalyse termická analýza 
thermal conductivity  przewodność cieplna Wärmeleitfähigkeit tepelná vodivost 
thermal decomposition  rozkład termiczny Thermische Zersetzung tepelný rozklad 
thermal diffusivity  dyfuzyjność cieplna Temperaturleitfähigkeit teplotní vodivost 
thermal expansion  rozszerzalność cieplna Wärmeausdehnung teplotní roztažnost 
thermal stability  stabilność termiczna Thermische Stabilität tepelná odolnost, tepelná stálost 
thermoforming  termoformowanie Thermoformen tepelné tvarování 
thermoplastic  termoplastik Thermoplastik termoplast, termoplastický 
thermoplastic elastomer  elastomer termoplastyczny thermoplastisches Elastomer termoplastický elastomer 
thermoplastic rubber  guma termoplastyczna thermoplastischer Gummi termoplastický elastomer 
thermosetting resin  żywica termoutwardzalna wärmehärtbares Harz reaktoplast 
time to break  czas na przerwę Pausenzeit doba do lomu, životnost 
tool  przyrząd Werkzeug nástroj 
tooling  oprzyrządowanie Werkzeugausstattung nástroje, nářadí 
torpedo  torpeda Torpedo torpédo, rozdělovač vstřikovacího stroje 
torsion pendulum  wahadło skrętne Torsionspendel torzní kyvadlo 
toughness  wytrzymałość/odporność Robustheit houževnatost 
tracking resistance  odporność na wyładowania Kriechstromfestigkeit odolnost proti plazivým proudům 
transfer moulding  formowanie przetłoczne Spritzpressen přetlačování 
transition temperature  temperatura przejścia Übergangstemperatur přechodová teplota 
translucency  przeźroczystość Transluzenz průsvitnost 
transparency  transparentność transluzenz průhlednost 
troubleshooting  rozwiązywanie problemów Fehlerdiagnose odstraňování poruch, závad 
tube  rura Rohr trubka, trubice, roura, duše (v pneumatice) 
tubing  orurowanie Rohrsystem potrubní systém 
two-phase material  materiał dwufazowy zwei-Phasen Material dvoufázový materiál 
U
ultrasonic welding  zgrzewanie ultradźwiękowe Ultraschallschweißen svařování ultrazvukem 
ultraviolet absorber  absorber UV UV-Absorber ultrafialový absorbér 
uniaxially drawn  jednoosiowy einachsig dargestellt jednoose vydloužený 
V
vacuum forming  formowanie próżniowe Vakuumformen vakuové, podtlakové tvarování 
vent  otwór/wylot entlüften odvzdušňovací otvor 
virgin material  materiał pierwotny Neuware nepoužitý materiál, původní materiál 
viscoelastic deformation  odkształcenie lepkosprężyste viskoelastische Verformung deformace viskoelastická 
viscosity  lepkość Viskosität viskozita 
viscosity number  liczba lebkości Viskositätszahl viskozitní číslo 
void  pustka Hohlraum dutina 
volatility  zmienność " undefined
těkavost  Volatilität" undefined undefined
voltage  napięcie Stromspannung napětí (elektrické) 
volume  objętość Volumen objem 
volume fraction  udział objętościowy Volumenanteil objemový zlomek, objemový podíl 
volume resistance  opór objętościowy Volumenresistenz vnitřní izolační odpor 
volume resistivity  rezystancja objętościowa Volumenwiderstand měrný vnitřní odpor, vnitřní rezistivita 
W
wall  ścianka Wand stěna 
wall thickness  grubość ścianki Wandstärke tloušťka stěny 
waste  odpad Abfall odpad 
water absorption  absorpcja wody Wasseraufnahme nasákavost 
wave length  długość fal Wellenlänge vlnová délka 
weathering  wietrzenie Verwitterung povětrnostní stárnutí 
weld  spawanie Schweißnaht svar 
welding  spawanie schweissen svařování 
welding apparatus  przyrząd spawalniczy Schweißgerät svařovací zařízení 
weld line, mark  spoina spawalnicza Schweissnaht studený spoj 
wind-up unit  jednostka przewijająca Aufwickeleinheit navíjecí jednotka 
Y
yellowing  żółknięcie Gelbfärbung žloutnutí 
yield point  granica plastyczności Fließgrenze mez kluzu 
yield strain  odkształcenie nominalne Ertragsbelastung deformace na mezi kluzu 
yield stress  granica plastyczności Fließspannung napětí na mezi kluzu 
yield, yielding  uplastycznienie Ertrag kluz, plasticita, výtěžek 
Young´s modulus  Moduł Young'a E-Modull modul pružnosti
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here.