Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw

„1. PLASTCOMPANY POLSKA Sp. z o.o.“

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw dla towarów i usług firmy „1.PLASTCOMPANY POLSKA Sp. z o.o.“ z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Czarnkowskiej 3A, 60-415 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000645168, zarejestrowaną pod nr identyfikacji podatkowej NIP:7811934496 oraz posiadającą numer REGON:365649309.

1.Postanowienia Ogólne

1.1

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw (zwane dalej OWS) regulują zasady zawierania umów sprzedaży i dostaw towarów lub usług przez Dostawcę na rzecz Kupującego, gdzie Dostawcą jest:

1.PLASTCOMPANY POLSKA Sp. z o.o., NIP: 7811934496 z siedzibą przy ul. Czarnkowskiej 3a w Poznaniu, a Kupującym czyli każdym innym przedsiębiorstwem w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

1.2

OWS stanowią integralną część właściwej umowy, w szczególności umowy sprzedaży, oferty, potwierdzenia zamówień, faktury pro-forma oraz umowy o dzieło, zawartej pomiędzy Dostawcą a Kupującym (zwanej dalej Umową). Akceptacja przez Kupującego potwierdzenia zamówienia, faktury pro-forma lub faktury sprzedaży stanowi akceptację niniejszych warunków sprzedaży i dostaw z wyłączeniem tych postanowień, które strony na piśmie uzgodniły inaczej.

1.3

Jeżeli Dostawca nie jest właścicielem dostarczonych towarów, a jedynie pośredniczy w transakcji to postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw stosuje się tylko odpowiednio pomiędzy stronami do zawarcia poszczególnej transakcji.

1.4

Zawarcie wszystkich umów między Dostawcą, a Kupującym są regulowane wyłącznie przez niniejsze OWS, o ile strony nie uzgodnią inaczej na piśmie. Pozostałe terminy i warunki Kupującego nie są wiążące dla Dostawcy, nawet jeśli Dostawca w wyraźny sposób tego nie zakwestionuje. Wszelkie dotychczasowe i przyszłe ustalenia telefoniczne lub ustne gwarancje, ustalenia i zapewnienia są wiążące tylko na podstawie pisemnego potwierdzenia przez Dostawcę. Pisemne potwierdzenie może być w formie papierowej lub elektronicznej.

1.5

Terminy i warunki Dostawcy stosuje się tylko wtedy, gdy Kupujący wyraził wyraźną pisemną zgodę na nie przy zawarciu odpowiedniej umowy. W sprawach spornych pomiędzy OWS Dostawcy a terminami i warunkami Kupującego stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Definicje

Terminy używane w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostaw mają następujące znaczenie:

- Kupujący: to osoba fizyczna, prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która pośrednio lub bezpośrednio dokonuje zakupu towarów u Dostawcy lub Producenta oraz z którą Dostawca negocjuje lub zawiera umowy.

- Dostawca/Sprzedający: „1.PLASTCOMPANY POLSKA Sp. z o.o.“ z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Czarnkowskiej 3A, 60-415 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000645168 zarejestrowaną pod nr identyfikacji podatkowej NIP: 7811934496 oraz posiadającą numer REGON: 365649309.

- Producent: podwykonawca Dostawcy lub najczęściej zagraniczny Producent towarów, przy sprzedaży których Dostawca umownie je dostarcza lub pośredniczy na jego obszarze działania.

- Towary: produkty Producenta lub Dostawcy i ich podwykonawców, które są przedmiotem umowy i wszelkie usługi świadczone przez Dostawcę lub Producenta w tym kontekście.

- Informacje Poufne: wszelkie informacje dotyczące spraw biznesowych Dostawcy, Producenta lub towarów, które nie są ogólnie dostępne. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa nawet po wygaśnięciu umowy.

- Własność intelektualna: wszystkie technologie, tajemnice handlowe, know-how, informacje, cenniki i inne dokumenty Dostawcy lub Producenta.

- Karta danych technicznych: dokument zawierający opis towaru, zalecany sposób użycia oraz informacje o oczekiwanych właściwościach, które charakteryzują towar.

- Faktura pro-forma oznacza propozycję ostatecznej faktury sprzedaży wystawiona przez Dostawcę/Sprzedającego na rzecz Kupującego, a nie będąca dokumentem księgowym. Akceptacja faktury pro-forma następuje przez dokonanie przez Kupującego zapłaty kwoty z niej wynikającej na rzecz Dostawcy/Sprzedającego.

- Protokół odbioru: Dokument potwierdzający odbiór towaru przez Kupującego oraz brak zastrzeżeń, co do ilości i jakości dostarczonego towaru.

3. Oferty

3.1

Przeznaczenie towarów odpowiada dokumentacji handlowej i technicznej Dostawcy lub Producenta, w szczególności Karty Danych Technicznych. Oferty nie są wiążące, jeżeli są one obrazem lub opisem towaru. Dostawca lub Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, poprawy i zmiany towarów.

3.2.

Wszystkie informacje zawarte w ofercie Dostawcy lub Producenta pozostają własnością intelektualną Dostawcy lub Producenta i są uważane za poufne. Ujawnienie takich informacji stronom trzecim bez uprzedniej wyraźnej i pisemnej zgody Dostawcy lub Producenta jest zabronione. Naruszenie tego przepisu ze strony Kupującego jest uważane za rażące naruszenie stosunku umownego pomiędzy Dostawcą a Kupującym, w tym przypadku Dostawca ma prawo do odstąpienia od umowy i zażądać kary umownej w wysokości do 50% odpowiedniej ceny nabycia lub kosztów pracy Dostawcy na rzecz Kupującego. Przez koszty pracy Dostawcy rozumie się koszty poniesione przez Dostawcę w związku Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000645168 Wysokość kapitału zakładowego: 86 000,00 zł Telefon: +48 61 424 23 11 biuro@1plastcompany.pl www.1plastcompany.pl SWIFT: WBKPPLPP SANTANDER BANK POLSKA Numer konta PLN: 93 1090 2590 0000 0001 3347 1390 IBAN: PL93 1090 2590 0000 0001 3347 1390 Numer konta EUR: 04 1090 2590 0000 0001 3347 1537 IBAN: PL04 1090 2590 0000 0001 3347 1537

z wykonywaniem przez niego realizacji sprzedaży w tym: dojazdu, przeszkolenie, instalacji, testów itp. Jakkolwiek nie ma to wpływu na prawo Dostawcy do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości poniesionych kosztów. Taki układ poufności ma zastosowanie nawet w przypadku braku stosunków umownych z Kupującym, zawarty na podstawie oferty Dostawcy. Wszelkie korzyści dla Kupującego wynikające z nieuprawnionego wykorzystania informacji poufnych należą do Dostawcy w całości. Powyższe kary umowne nie mają na to wpływu.

3.3

Wszystkie zamówienia i wszelkie jego zmiany są wiążące dopiero po ich potwierdzeniu na piśmie przez osobę ze strony Dostawcy lub Producenta, która jest do tego upoważniona. Niniejsze OWS są zawsze częścią potwierdzenia zamówienia i Kupujący wyraża na nie bezwarunkową zgodę chyba, że Dostawca otrzyma wyraźne oświadczenie woli Kupującego o ich odrzuceniu w ciągu 3 dni roboczych. Kupujący wyraża zgodę na niniejsze OWS również przez przyjęcie towarów od Dostawcy lub Producenta.

4. Ceny, warunki, terminy płatności i dostawy

4.1

Cena jest ustalona na podstawie zalecanej ceny sprzedaży przez Producenta. Cena sprzedaży to cena oferowana przez Dostawcę i zaakceptowana przez Kupującego.

4.2

Walutę ustala się zgodnie z ofertą, potwierdzonym zamówieniem i fakturą. Preferowaną walutą jest PLN lub EURO. Cena w PLN jest ustalana na podstawie kursu sprzedaży dewiz EUR w Santander Bank Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008723, REGON 930041341, NIP 8960005673 z dnia poprzedzającego wystawienie faktury sprzedaży. W przypadku fakturowania odbiorcy krajowego w walucie EUR kwota obowiązującego podatku VAT będzie dodana w PLN i płatna na konto złotówkowe PLN. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, cena sprzedaży nie obejmuje opłaty aktualnej stawki podatku VAT, podatku akcyzowego i cła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i celnego.

4.3

Warunki dostawy regulują INCOTERMS 2010. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, cena sprzedaży jest obliczana na podstawie EXW, to znaczy w magazynie dostawcy. Wszelkie odstępstwa od tych warunków dostawy będą regulowane każdorazowo pomiędzy Dostawcą, a Kupującym w formie pisemnej.

4.4

Warunki płatności są zgodne z ofertą, potwierdzonym zamówieniem i fakturą. O ile nie są one ustalone w formie umowy pomiędzy Dostawcą, a Kupującym inaczej, cena sprzedaży zostanie zapłacona przed dostawą towarów w pełnej kwocie, która wynika z faktury. Płatność oznacza uznanie kwoty na rachunku Dostawcy. Wszelkie opłaty związane z przekazaniem kwoty ponoszone są przez Kupującego. W przypadku, gdy termin płatności z terminem wymagalności został uzgodniony i Kupujący odmawia przyjęcia towaru lub nie chce udzielić pomocy przy dostawie lub nie odbiera towaru, pomimo że mógłby to zrobić Dostawca uznaje, że towary zostały dostarczone, a Dostawca ma prawo zażądać ceny sprzedaży.

Jeśli Kupujący nie odbierze towaru w ciągu 30 dni od chwili, gdy miał przyjąć towar, Kupujący zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 0,5 % ceny nabycia towarów za każdy dzień opóźnienia w odbiorze towaru, a w wypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej Dostawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

4.5

Jeśli Kupujący będzie zalegał z zapłatą ceny sprzedaży w trakcie realizacji umowy zawartej z Dostawcą, Kupujący zapłaci Dostawcy należne mu odsetki za każdy dzień opóźnienia w zapłacie należności.

W przypadku opóźnienia przez Kupującego w zapłacie ceny/faktury za zrealizowanie umowy z Dostawcą, dłużej niż 30 dni licząc od dnia wymagalności Dostawca może zawiesić lub anulować dalsze dostawy towarów i odstąpić od umowy. Takie zawieszenie i anulowanie dostawy towarów nie uznaje się za naruszenie niniejszej Umowy, a Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione szkody.

4.6 W przypadku, gdy Kupujący zamówi, ale nie odbierze towaru, Kupujący zostanie obciążony wszystkimi kosztami, takimi jak daremne przybycie przewoźnika oraz przechowywanie towarów do czasu dostarczenia. Przechowywanie towarów nalicza się w wysokości 0,3% ceny towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Towary składowane w ten sposób zostaną wydane Kupującemu w momencie całkowitej zapłaty pełnej ceny towarów, w tym opłaty za składowanie i kosztów z tym związanych. Dostawca przesyła Kupującemu wezwanie do zapłaty kwoty należnej. Dokument podatkowy wystawia się wtedy na pełną kwotę płatności za towary, w tym kosztów, o których mowa w niniejszym punkcie 4.6. W przypadku zwłoki w płatności na podstawie wezwania o płatność wysłanego do Kupującego, Dostawca jest uprawniony do sprzedaży towarów innemu nabywcy. Towary nie będą ponownie zamawiane i dostarczane do pierwotnego Kupującego przed zapłaceniem faktury pro-forma. W tym przypadku za opóźnienie dostawy nie jest winny Dostawca.

4.7

Każda ze stron umowy może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym. Potrącenie następuje na skutek oświadczenia złożonego na piśmie. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości wierzytelności niższej.

5. Termin i sposób dostawy

5.1

Terminowe otrzymanie zamówienia, umowy lub jakichkolwiek innych dokumentów wymaganych przez Kupującego, jak również przestrzeganie uzgodnionych terminów płatności lub innych zobowiązań są warunkiem przestrzegania okresów dostawy. Jeśli te warunki nie są spełnione na czas i prawidłowo, to terminy dostawy przedłużają się proporcjonalnie, a Dostawca nie będzie ponosił winy za zwłokę w dostawie towarów do czasu wygaśnięcia takiego okresu.

5.2

Wiążące potwierdzenie terminu dostawy towarów przez Dostawcę jest możliwe tylko po potwierdzeniu wiążącego terminu dostawy towaru najczęściej przez zagranicznego Producenta / Dostawcy towarów. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, termin dostawy będzie każdorazowo ustalany na podstawie dostępności towaru w magazynie Producenta / Dostawcy.

5.3

Jeżeli Dostawca ma opóźnienie w dostawie towarów, może zawiadomić Kupującego o dodatkowym rozsądnym terminie dostawy towarów. Zmiana terminu dostawy nie daje prawa Kupującemu do żądania odszkodowania lub kary umownej (z wyjątkiem określonym w pkt 5.5. OWS). Jeśli dodatkowy okres dla dostawy towarów przekracza 60 dni, Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy. Powyższe nie ma zastosowania w przypadkach siły wyższej nawet, jeśli dostawca starał się, ale nie był w stanie wpłynąć na sytuację. W przypadku działania siły wyższej, Kupujący nie jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania za poniesione szkody lub inne straty spowodowane przez to i Kupujący nie ma prawa do żądania kary umownej za zwłokę w dostawie towarów. Nie ma znaczenia, czy taka przyczyna istnieje, może istnieć w chwili zawarcia umowy, czy nastąpiła później i czy to mogło być przewidywalne dla którejkolwiek ze stron w momencie podpisania umowy.

5.4

W przypadku niedostarczenia towaru do Dostawcy przez Producenta lub podwykonawców, Dostawca zastrzega sobie prawo do rozsądnego przedłużenia terminu dostawy lub jednostronnego odstąpienia od umowy, a Kupujący nie będzie miał żadnych roszczeń wobec dostawcy z tego tytułu, z wyjątkiem zwrotu wszelkich płatności, które zostały wykonane. Kupujący zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Dostawcę o takiej sytuacji.

5.5

Jeżeli termin dostawy zostanie przedłużony z winy Dostawcy, Kupujący ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 0,05% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie może przekroczyć łącznie 5% ceny dostarczanych towarów.

5.6

O ile nie zaznaczono inaczej w umowie, towary są dostarczane przez Dostawcę w momencie jego przekazania do pierwszego przewoźnika w celu transportowania go do Kupującego.

Jeżeli charakter dostawy wymaga, że towar wymaga zainstalowania i uruchomienia i jest to zorganizowane i uzgodnione między Dostawcą a Kupującym, dostawę uznaje się za zakończoną, gdy protokół odbioru jest podpisany i zaakceptowany przez Kupującego.

5.7

Jeżeli Kupujący odmówi podpisania protokołu odbioru, mimo że Dostawca wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z umowy (urządzenie jest funkcjonalne i spełnia jego cel), albo był gotów je spełnić, to domniemywa się, że towar został przyjęty w dniu odmowy podpisania protokołu odbioru. Dostawa towarów jest również uważana za przekazaną oficjalnie i bez wad zakładając, że Kupujący zaczął używać przedmiotu dostawy. Usterki lub zaległości w pracy, które nie utrudniają bezpiecznej pracy nie stanowią żadnego powodu do nie przyjmowania towaru przez Kupującego.

6. Zastrzeżenie własności, przeniesienie prawa własności i niebezpieczeństwo przeniesienia uszkodzenia

6.1

Zastrzeżenie własności - towar pozostaje własnością Dostawcy również, gdy zawarta umowa stała się skuteczna i jest w mocy i po tym jak towary zostały dostarczone do Kupującego, oznacza to że towary stają się własnością Kupującego z chwilą zapłaty pełnej ceny na rzecz Dostawcy i wszystkie wnioski złożone przez Dostawcę wobec Kupującego według umowy są rozliczone.

6.2

Kupujący nie jest uprawniony w trakcie okresu rezerwacji własności do przekazywania Towarów w zastaw osobom trzecim lub manipulowania nimi w tym względzie. Kupujący jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie (zastrzeżenie własności) osoby trzecie, jeżeli towary są zajęte, skonfiskowane lub używanego przez osobę trzecią, a Dostawca zostanie poinformowany o sytuacji bezzwłocznie.

6.3

Jeśli zobowiązania w ramach umowy pomiędzy Dostawcą, a Kupującym są naruszone przez Kupującego, zwłaszcza gdy Kupujący zalega z płatnością swoich zobowiązań finansowych, Dostawca ma prawo żądać zwrotu towarów na podstawie rezerwacji własności do Dostawcy bez konieczności odstąpienia od umowy. W tym przypadku obowiązkiem Kupującego jest oddać towar do Dostawcy, 1.bez żadnych opóźnień, na własny koszt i na wniosek Dostawcy. Ponadto Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia go bezpośrednio do magazynu Dostawcy lub oddać go przewoźnikowi lub innej osobie upoważnionej przez Dostawcę do dostarczenia towarów do magazynu Dostawcy. W przeciwnym razie przyjmuje się, że Kupujący zgadza się z Dostawcą biorąc dany towar na swój koszt z miejsca, gdzie został umieszczony przez Kupującego.

6.4

Niebezpieczeństwo uszkodzenia jest przenoszone na Kupującego, gdy Towar zostaje przekazany pierwszemu przewoźnikowi w magazynie Dostawcy lub producenta na mocy art. 548 kodeksu cywilnego, o ile wyraźnie nie postanowiono inaczej i zostało to potwierdzone przez Dostawcę (zgodnie z ustalonymi warunkami dostawy zgodnie z INCOTERMS 2010).

6.5

Dostawca zastrzega sobie prawo do realizowania dostaw częściowych w ramach ogólnej dostawy oraz do naliczenia kosztów związanych z przeniesieniem i pakowaniem osobno.

6.6

Kupujący zobowiązuje się dostarczyć Dostawcy jego dane ekonomiczne, gdy te dane są wymagane. Dane zawierają głównie bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne i raport biegłego rewidenta, jeśli jest dostępny. Dane te mogą być wymagane przez Dostawcę w celu oceny zdolności kupującego do wypełnienia swoich zobowiązań finansowych. Dostawca zobowiązuje się do zachowania tych informacji w tajemnicy i nie ujawniać ich osobom trzecim.

6.7

Kupujący jest zobowiązany poinformować bez zbędnej zwłoki Dostawcę o wszelkich faktach, które mogłyby stanowić zagrożenie dla stabilności finansowej kupującego i jego zdolności do wypełnienia zobowiązań w związku z umowami zawartymi z Dostawcą. Wśród tych faktów są szczególnie istotne: wszczęcie postępowania upadłościowego, decyzja o niewypłacalności, rozpoczęte dowolne postępowanie sądowe, postępowanie arbitrażowe lub administracyjne wobec Kupującego, który może doprowadzić do zagrożenia zobowiązań finansowych Kupującego. Jeżeli Kupujący nie poinformuje Dostawcy o takich faktach lub jego dane są nieprawdziwe lub niedokładne, Dostawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

6.8

Kupujący może używać znaków towarowych świadczonych przez Dostawcę tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Dostawcy.

7. Instalacja, montaż, uruchomienie

7.1

Jeżeli Dostawca zamierza przeprowadzić instalację, montaż i wprowadzenie towarów do eksploatacji to Kupujący jest zobowiązany do zapewnienia terminowego budynku, gotowość techniczną i współpracę podczas dostawy oraz oddanie urządzenia do eksploatacji, w tym usuwania zużytych opakowań i odpadów pochodzących z instalacji. Warunki te są określone szczegółowo w "Ogólnych warunkach montażu 1.PLASTCOMPANY POLSKA Sp. z o.o.", dostępnych na żądanie w dziale serwisowym Dostawcy lub zdefiniowane w innym podobnym rozporządzeniu Producenta.

7.2

Jeśli instalacja, montaż i uruchomienie jest opóźnione ze względu na sytuację Kupującego i Dostawca nie może wpłynąć na tą sytuację, Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sytuację oraz koszty ponoszone z powodu oczekiwania Dostawcy lub jego zespołu i są ponoszone przez Kupującego do odpowiadającej wysokości.

7.3

W przypadku instalacji, montażu lub oddania do eksploatacji przez Dostawcę lub Producenta, Kupujący nie jest uprawniony do rozpakowania dostarczonego towaru chyba, że osoba upoważniona przez Dostawcę lub Producenta do przeprowadzenia instalacji, montażu i uruchomienia jest obecna, lub gdy Dostawca i Kupujący uzgodnią inaczej. Kupujący ma prawo do sprawdzenia, czy opakowanie jest nienaruszone.

8. Gwarancja i reklamacje

8.1

Długość okresu gwarancji jest określona każdorazowo w umowie i jest zgodna z warunkami gwarancji Producenta.

8.2

Towary są wadliwe, jeśli nie są zgodne z warunkami określonymi w umowie sprzedaży pod względem ilości, jakości lub opakowania.

8.3

Po dostarczeniu do miejsca przeznaczenia, Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia towaru. W przypadku, gdy wady są stwierdzone podczas kontroli po dostawie towaru, Kupujący ma obowiązek powiadomić o tym Dostawcę w ciągu 3 dni od daty kontroli, a w przypadku wad ukrytych w terminie 3 dni po tym jak wada została wykryta. Jeśli wada występuje w oparciu o badania laboratoryjne, Kupujący jest zobowiązany powiadomić o tym Dostawcę w terminie 14 dni od kontroli. Późniejsze reklamacje nie będą brane pod uwagę i nie będą uznawane. Przez rozpoczęcie przetwarzania towarów Kupujący potwierdza, że towary są wolne od wad.

8.4

Roszczenia z tytułu uszkodzenia towaru podczas transportu i przenoszenia należy złożyć u przewoźnika niezwłocznie po otrzymaniu towaru. W takiej sytuacji konieczne jest zrobienie faktycznej dokumentacji fotograficznej sprawy i spisanie protokołu reklamacyjnego z przewoźnikiem. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Dostawcę.

8.5

Wady w dostawach spowodowane nieprawidłowym lub nieuprawnionym manipulowaniem przez Kupującego lub osobę trzecią i usterkami, które zostały udowodnione, iż zostały spowodowane przez wadliwy sprzęt lub niestandardowe przetwarzanie towarów są wyłączone z gwarancji. Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, niewłaściwego przechowywania, chemicznych i elektrolitycznych efektów, przeszkód atmosferycznych oraz innych przyczyn niespowodowanych przez Dostawcę lub Producenta, są również wyłączone z gwarancji. Dostawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie towary osób trzecich dostarczonych przez Dostawcę jedynie w zakresie warunków gwarancyjnych takich osób trzecich. Brak prawa do złożenia reklamacji powinno pojawić się w przypadku nieznacznych odchyleń od uzgodnionych właściwości lub norm lub w przypadku nieznacznych ograniczeń przydatności towarów.

Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń spowodowanych przy dostawie zakupionych maszyn/urządzeń powstałych przez ingerencję nieprofesjonalnych lub nieupoważnionych osób po stronie Kupującego lub osób trzecich lub wad, gdy nie zostały udowodnione, że wystąpiły one z powodu wadliwego materiału, błędnej konstrukcji lub niekompletnego przetwarzania. Gwarancja nie obejmuje wad na urządzeniach maszynowo-technologicznych, które podlegają naturalnemu zużyciu, a także wad spowodowanych naturalnym zużyciem, złą konserwacją, nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, nadmiernym obciążeniem, złym przechowywaniem, przy użyciu złego sprzętu i warunków, chemicznych i elektrolitycznych efektów, zakłóceń atmosferycznych, budowy lub montażu wykonanych przez osoby inne niż personel Dostawcy lub Producenta lub osoby przez nich upoważnionej i wszystkich innych przyczyn niespowodowanych przez Dostawcę lub Producenta.

Gwarancja nie obejmuje jakichkolwiek materiałów dostarczonych przez Kupującego i konstrukcyjnych rozwiązań stosowanych przez Kupującego i związanych z bezpieczeństwem i funkcjonalnością dostaw. Dostawca ponosi odpowiedzialność za produkty i towary osób trzecich jedynie w zakresie warunków gwarancji gwarantowanych przez osoby trzecie. Nieznaczne odchylenia od uzgodnionych właściwości lub norm lub nieznacznych ograniczeń serwisowania towarów nie stanowią podstawy do zgłaszania roszczenia. Jeżeli Towary wymagają specjalnej instalacji, gwarancja obejmuje tylko te towary, które są zainstalowane przez Dostawcę lub producenta lub osoby upoważnione przez nich.

8.6

Wszelkie roszczenia muszą być zgłoszone Dostawcy w formie pisemnej (e-mail, list polecony) i reklamowana wada musi być szczegółowo opisana. Musi być określona przede wszystkim nazwa handlowa, numer partii, data dostawy towaru i nr faktury za towar. Roszczenie musi również zawierać dane kontaktowe osoby do obsługi roszczeń w imieniu Kupującego. Reklamacja, która nie będzie zawierać powyższych informacji, będzie uznana za niewłaściwą i nie będzie rozpatrywana. Kupujący udziela Dostawcy rozsądnego terminu do usunięcia wad lub doprowadzenia do uzupełnienia braków.

8.7

Dostawca lub Producent ma prawo do przeprowadzenia dochodzenia na miejscu poprzez swoich przedstawicieli lub osób do tego uprawnionych, czy roszczenie jest uzasadnione, czy też nie, a Kupujący powinien umożliwić Dostawcy taką możliwość. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, Kupujący zapłaci Dostawcy lub Producentowi wszelkie poniesione koszty, w tym koszty podróży.

8.8

W przypadku uzasadnionego roszczenia, Kupujący może żądać obniżenia ceny zakupu towarów lub dostarczenia towarów wolnych od wad. W przypadku dostawy towarów zamiennych, Kupujący powinien odesłać reklamowany towar do Dostawcy w tym samym stanie, w jakim go otrzymał. Każdą dostawę zamiennych towarów stosuje się w ilości równej ilości zwróconych towarów w stanie, w którym Kupujący otrzymał towar od Dostawcy. W przypadku uzasadnionej reklamacji urządzeń maszynowo-technologicznych wszelkie koszty związane z naprawą wad (chyba, że wada jest nie do naprawienia) są ponoszone przez Dostawcę. W przypadku używanych przedmiotów Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady odpowiadających stopniu zużycia i które noszą cechy zużycia zaakceptowane przez Kupującego.

8.9

W przypadku towarów sprzedawanych w niższej cenie niż zwykle (towar II jakości, niepełnowartościowy itp.), gwarancja nie dotyczy wad, dla których niska cena została uzgodniona.

9. Rozwiązywanie sporów

9.1

W przypadku jakiegokolwiek sporu między stronami dotyczącego umowy sprzedaży jej interpretacji lub stosowania, Strony dołożą wszelkich starań, aby rozwiązać spór polubownie.

9.2

W przypadkach innych niż określone w art 9.1 OWS, wszelkie spory będą ostatecznie rozstrzygnięte przez sąd właściwy miejscowo dla Dostawcy. Stosunki prawne między Dostawcą a Kupującym podlegają prawu Rzeczpospolitej Polskiej.

10. Pozostałe warunki

10.1

Umowa może zostać zmieniona jedynie w formie pisemnej podpisanej przez wszystkie strony.

10.2

W sprawach nieuregulowanych Umową lub OWS stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. W przypadku sporu bezpośrednio pomiędzy Klientem, a Producentem OWS Producenta mają pierwszeństwo przed OWS Dostawcy.

10.3

Niewykonalność, nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień umowy lub OWS nie ma wpływu na wykonalność, ważność i skuteczność pozostałych postanowień.

10.4. OWS są ważne od 1 stycznia 2017.

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here.