Ochronie Danych Osobowych

W związku z rozpoczęciem z dniem 25 maja 2018 r. stosowania ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), przesyłamy Państwu najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych przez 1.PLASTCOMPANY POLSKA Sp. z o.o..

W związku z powyższym informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 1.PLASTCOMPANY POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu adres: ul. Czarnkowska 3a, 60-415 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda pod numerem KRS: 0000645168, e-mail: biuro@1plastcompany.pl tel.: +48 61 424 23 11.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO i wyłącznie w celu:

  • przedstawienia oferty handlowej dotyczącej towarów i usług,
  • podjęcia wszelkich wymaganych działań poprzedzających zawarcie umowy,
  • zawarcia umowy,
  • wykonania umowy,
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych:

  • przepisów prawa,
  • firmom współpracującym z którymi posiadamy podpisane umowy i tylko jeśli jest to niezbędnie konieczne tj. firmy księgowej, prawniczej, informatycznej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do:

  • potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłoszony zostanie sprzeciw lub ustalimy, że się zdezaktualizowały,
  • końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej umowy,
  • czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania podstawowych danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W celu wykonania swoich praw, należy skierować żądania na adres e-mail: biuro@1plastcompany.pl.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym oraz warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało odmową zawarcia umowy lub przedstawienia oferty handlowej.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

W przypadku, gdyby przetwarzanie danych wymagało przesyłania Państwa danych poza obszar Unii Europejskiej, taki przesył będzie odbywał się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przepisami dotyczącymi ochrony danych. Administrator danych osobowych oraz podmioty przetwarzające dane zapewnią odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z instrukcjami i polityką 1.PLASTCOMPANY POLSKA Sp. z o.o. oraz obowiązującymi przepisami prawa.

This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Find out more here.